لیست خرید ها

شماره فاکتور تاریخ سفارش مبلغ فاکتور پرداخت مشاهده فاکتور
127444 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127441 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127438 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127436 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127430 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127428 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127426 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127424 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127422 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127420 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127418 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127416 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127414 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127412 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 0 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127411 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127409 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127407 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127405 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127382 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 55,000 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127380 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127379 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127377 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127375 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127373 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127348 ۱۵ مهر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور