لیست خرید ها

شماره فاکتور تاریخ سفارش مبلغ فاکتور پرداخت مشاهده فاکتور
128338 ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 0 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
128104 ۰۳ آذر ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
128100 ۰۳ آذر ۱۳۹۸ 0 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
128068 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
128066 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ 0 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127958 ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 0 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127877 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 73,800 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127868 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127865 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127863 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 2,510,000 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127861 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 2,510,000 تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127776 ۰۹ آبان ۱۳۹۸ تومان پرداخت نشده مشاهده فاکتور
127774 ۰۹ آبان ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور
127681 ۰۲ آبان ۱۳۹۸ 100 تومان پرداخت شده مشاهده فاکتور