چه عواملی باعث تصمیم گیری غلط می‌شود؟ چگونه می‌توان با آن‌ها مقابله کرد؟